Aquesta web fa servir cookies.
Et sembla bé?
Entesos Més info

Colònia Sedó

Länk

Esparreguera, Barcelona

Arquitectes

Localització
Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona)

Programa
Colònia industrial (productiu + habitatge)

Superfície
15,09 Ha (àrea de projecte); 115,45 Ha (àrea d’estudi)

Any
2021

Estat
Concurs EUROPAN 16 – 1r premi

Descripció Completa
La Colònia Sedó és un recinte industrial aïllat adjacent al riu Llobregat. La seva implantació impositiva en el territori ha acabat generant una ‘ferida’ i una discontinuïtat natural entre la muntanya i el riu. La desnaturalització continua sent evident avui dia i la colònia es troba en un procés de degradació i declivi difícilment reversible.

La proposta parteix de la voluntat de reparar aquesta ferida amb l’objectiu d’aconseguir la màxima continuïtat ecològica a través de la colònia.

Creiem que la preservació del patrimoni ha d’anar més enllà de respectar la morfologia de la colònia, entenem la biodiversitat de l’ecosistema com a part del patrimoni que també hauria de ser recuperat i preservat.

A més, creiem que la colònia podrà tornar a ser un lloc on viure i treballar en el moment en què la naturalesa aconsegueixi tenir un paper protagonista en ella.

Proposem 2 intervencions principals:

1. La supressió de les barreres arquitectòniques i discontinuïtats obsoletes aconseguint una major permeabilitat urbana i continuïtat de la biodiversitat.

2. La renaturalització estratègica d’una part significativa dels espais lliures de la colònia.

Igualment, aquestes estratègies pretenen millorar la connectivitat de la colònia amb el seu entorn immediat. Plantegem mantenir els accessos existents i millorar les seves condicions amb la finalitat de no condicionar la regeneració del conjunt a grans transformacions infraestructurals. Així mateix, les accions selectives i estratègiques de suprimir barreres permetran als usuaris gaudir d’una gran varietat de rutes ciclistes i de senderisme connectant naturalesa, patrimoni de la colònia i patrimoni dels voltants.

Proposem la reurbanització selectiva d’alguns carrers vinculats a nous circuits per als vianants que oferiran una circulació més domèstica, verda i agradable a través del teixit industrial. La prolongació d’aquests carrers propiciarà la interacció entre mons (industrial i residencial) que sempre ha estat bloquejada deliberadament. Això permetrà disposar d’itineraris circulars evitant l’esquema actual d’anada i tornada per un mateix camí entre la zona industrial i la residencial.

Detectem diversos edificis que, per la seva posició estratègica, tipologia i càrrega històrica, podrien ser transformats i reutilitzats per a acollir noves activitats productives, noves tipologies residencials i nous equipaments de barri.

El creixement residencial hauria de realitzar-se de manera progressiva, segons les necessitats reals de cada moment i mitjançant un model més dens i optimitzat amb la condició d’oferir millors condicions d’habitabilitat.

Mitjançant aquest principi, la meitat del nou sostre residencial que s’espera augmentar segons el PMU 02 – POUM podria arribar a allotjar-se en l’àrea industrial. Això minimitzaria significativament la petjada dels nous edificis en l’àrea residencial i al mateix temps garantiria un model real d’usos mixtos en la colònia.

En la mirada global del conjunt, creiem que urgeix activar la transició d’un metabolisme lineal (que ha caracteritzat a la colònia fins als nostres dies i l’ha anat degradant a poc a poc) cap a un metabolisme circular, en el qual es tanquin els cicles de l’energia, els materials i, en la mesura que sigui possible, l’economia.

El nou model proposat per a la colònia busca la seva autosuficiència, però també un impacte positiu en l’entorn natural, així com en les poblacions i comunitats més pròximes.

Les estratègies de disseny urbà sensibles a l’aigua busquen aconseguir un cicle de l’aigua més net. Això tindria un impacte directe sobre el riu Llobregat i sobre la seva biodiversitat.

Arquitectura
Länk Arquitectes
Col·laboradors: Tomás Cáceres, Raquel Mirón

Promotor
Ajuntament d’Esparreguera & INCASOL

Fotografia
Fotos històriques: Manel Armengol (blanc i negre) i Jaume Matamala (aèria color)
Länk Arquitectes (estat previ)

Imatges
Länk Arquitectes

länk arrow länk arrow länk arrow